fbpx

Adatvédelmi tájékoztató

 

kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kezeléséről

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

 

 

1. Az adatkezelő

Cégnév: Budai Gábor

lakcím: 4030 Debrecen, Orosháza utca 11.

Telefon: +36 (30) 863-4787

E-mail cím: budaivideo@gmail.com

Adatvédelmi tisztviselő: –

 

 

2. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

 

Az adatkezelés célja:

Kapcsolattartás: az érdeklődők megszólítása, azonosítása, kérés/kérdés megválaszolása.

Az írásos csatornákon (e-mail, honlap, adatkezelő közösségi oldala) érkező üzenetek fogadása, valamint válaszüzenet küldése e-mail-ben, a telefonos és személyes megkeresések fogadása és visszahívása, megválaszolása.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

Hozzájárulását a budaivideo@gmail.com címre küldött levélben bármikor visszavonhatja. A visszavonás nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

16 éven aluli személy ne adja meg adatait a www.budaivideo.hu oldalon és egyéb kapcsolatfelvételi helyeken és nem járulhat hozzá adatai kezeléséhez, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulása érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Ha tudomásunkra jut, hogy 16 éven aluliak személyes adatainak birtokába kerültünk, úgy ezeket az információkat töröljük. Kérjük, hogy segítse munkánkat és lépjen velünk kapcsolatba a budaivideo@gmail.com címen, amennyiben úgy gondolja, hogy ilyen adatokat kezelünk.

 

A kezelt adatok köre:

Írásos megkeresés esetén:

 

 

  • www.budaivideo.hu honlap Kapcsolat oldalán található űrlap beküldésével: beküldés időpontja; IP cím; név; e-mail cím; egyéb személyes adat, melyet a kérdés/kérés szövege tartalmaz; egyéb személyes adat, amit az érdeklődő kizárólag kérdése megválaszolása céljából kíván megadni (pl. telefonos visszahívás kérés esetén telefonszám); kapcsolattartás céljából-adatkezeléshez történő hozzájárulás ténye; hírlevél feliratkozás céljából-adatkezeléshez történő hozzájárulás ténye (opcionális);

 

  • Közösségi felületen (Facebook) vagy közösségi felület üzenetküldő rendszerén (Messenger) keresztül: érdeklődő közösségi oldalán használt neve; az üzenet időpontja (hány órája, napja, hete írták); egyéb személyes adat, melyet a kérdés/kérés szövege tartalmaz. Közösségi oldalán az adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy érzékeny, vagy különleges adatot ne adjanak meg az oldal kommentelői, valamint az üzenet megírásával hozzájárulnak az így keletkezett személyes adataik adatkezelő általi kezeléséhez, kizárólag a kérdés/kérés megválaszolása céljából.  
  • FONTOS TUDNIVALÓ: A Facebook oldal által működtetett sütik egy része akkor is települ a felhasználó gépére, ha az érintett nem rendelkezik Facebook-regisztrációval, de megnyit Facebook-oldalon található tartalmat (pl. keresőoldalak találati eredményeként).
  • e-mail-en keresztül: vezetéknév; keresztnév; e-mail cím; egyéb személyes adat, melyet a kérdés/kérés szövege tartalmaz; egyéb személyes adat, amit az érdeklődő kizárólag kérdése megválaszolása céljából kíván megadni (pl. telefonos visszahívás-kérés esetén telefonszám). Érdeklődő az üzenetének elküldésével hozzájárul az így keletkezett személyes adatai adatkezelő általi kezeléséhez, kizárólag a kérdése/kérése megválaszolása céljából.

Telefonos megkeresés esetén: vezetéknév; keresztnév; telefonszám; egyéb személyes adat, melyet a kérdés/kérés tartalmaz; egyéb személyes adat, amit az érdeklődő kizárólag kérdése megválaszolása céljából kíván megadni (pl. e-mail-ben történő válaszadás-kérése esetén e-mail cím megadása). A telefonhívás elindításával az érdeklődő hozzájárul az így keletkezett személyes adatai adatkezelő általi kezeléséhez, kizárólag a kérdése/kérése megválaszolása céljából. 

Személyes megkeresés esetén: vezetéknév; keresztnév; egyéb személyes adat, melyet a kérdés/kérés tartalmaz; valamint amit az érdeklődő kizárólag kérdése megválaszolása céljából kíván megadni (pl. e-mail-ben történő válaszadás-kérése esetén e-mail cím megadása). Érdeklődő a kérése/kérdése feltevésével hozzájárul az így keletkezett személyes adatai adatkezelő általi kezeléséhez, kizárólag a kérdése/kérése megválaszolása céljából.

 

Az adatkezelés (tárolás) időtartama:

A szolgáltatások iránt érdeklődő személyek személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük, de legfeljebb a kérésük/kérdésük megválaszolását követő 1 évig, az Adatvédelmi szabályzatban rögzített, következő adattörlési időpontig.

 

3. Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?

Nem

 

4. Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal?

Nem

 

5. A kezelt személyes adatok forrása

A személyes adatok közvetlenül az Érintettől származnak, a megkeresés küldéséhez kapcsolódó önkéntes adatszolgáltatás útján kerülnek az adatkezelőhöz.

 

6. Kötelező-e az adatszolgáltatás?

Az adatszolgáltatás önkéntes.

 

7. Az adatmegadás elmaradásának következménye

Az adatok közlése nem kötelező, azonban azok hiányában az adatkezelő nem tud válaszolni megkeresésekre.

 

8. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

 

Hozzáférés korlátozása

A személyes adatokhoz kizárólag az illetékes munkatársak férnek hozzá feladataik ellátása érdekében. A hozzáférést jogosultságkezeléssel biztosítjuk, továbbá minden munkatársunkat titoktartási kötelezettség terheli.

 

Adatbiztonsági intézkedés

Az adatkezelő az Ön személyes adatait a vállalat felhőalapú tárhelyén tárolja elektronikus formátumban. Az esetleges nyomtatott dokumentumokról iratmegsemmisítő berendezés segítségével gondoskodunk. Adatfeldolgozóinktól elvárjuk a megfelelő garanciák biztosítását, melyet szerződésben rögzítettünk. Az adatok védelme az ISO 27001-2014 szabvány iránymutatása alapján történik.

 

9. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

9.1. Határidő

Az adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

Az adatkezelő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

9.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

9.2.1. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

• az adatkezelő

– milyen személyes adatait;

– milyen jogalapon;

– milyen adatkezelési cél miatt;

– mennyi ideig kezeli;

továbbá, hogy

• az adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;

• milyen forrásból származnak a személyes adatai;

• az adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

9.2.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az adatkezelő a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

9.2.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

– vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

9.2.4. A tiltakozáshoz való jog

A 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az adatkezelő a személyes adatát az adott eljárásra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

9.2.5. A törléshez való jog

Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn.

9.2.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban.

 

10. Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben Ön az adatkezelés során a fentiekben felsorolt jogai megsértését észleli az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

 

  • Közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat az 1. pontban megadott elérhetőségeken.
  • Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhet a felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu , honlap: www.naih.hu ).
  • Bírósághoz fordulhat személyes adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A per elbírálása az adatkezelő székhelye szerinti törvényszék, vagy – az érintett választása szerint – lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt is megindítható. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/ugyfeleknek/birosagok/torvenyszekek 

 

Az adatkezelési tájékoztató hatályos: 2023.08.03-tól